Het VNSG Magazine, het vakblad voor alle SAP gebruikers in Nederland en Vlaanderen, verschijnt 5 keer per jaar. PTWEE geeft in iedere editie een praktische tip over testen in een SAP omgeving. In de december editie geen tip maar een overzicht van de belangrijkste redenen om testen te verbeteren.

De vraag: “Hoe kunnen we het testproces verbeteren?” houdt SAP gebruikende bedrijven in toenemende mate bezig. Minstens zo relevant is echter de achterliggende vraag: “Waarom moet het testproces worden verbeterd?”. Het is van belang het antwoord op deze achterliggende vraag helder te hebben, alvorens te starten met verbeterinitiatieven op testgebied.

Hoewel in de praktijk uiteenlopende aanleidingen worden aangedragen, is er slechts een beperkt aantal redenen die testverbeteringen rechtvaardigen. Hieronder de top 5 uit de PTWEE praktijk:

1. Streven naar hogere kwaliteit

De meest voor de hand liggende reden om het testen te verbeteren is een gebrek aan kwaliteit in productie, wat zich uit in bijvoorbeeld te veel productieverstoringen. Een daaruit voortvloeiende wens is het streven naar hogere kwaliteit. Hoewel het testen op zichzelf de kwaliteit niet verhoogt, maakt gestructureerd testen de (te geringe) kwaliteit van de geteste systeemonderdelen inzichtelijk voorafgaand aan ingebruikname. Bovendien kan een risk-based testaanpak de grootste risico’s het eerste af dekken.

2. Kosten besparen

De kosten die aan testen zijn toe te rekenen zijn lastig te kwantificeren, omdat er veel verborgen kosten zijn. Vaak worden medewerkers uit de business (kerngebruikers) bij het testen betrokken, zonder zicht op de tijdsbesteding. Een onvolwassen testproces zorgt voor veel snijverlies met langere doorlooptijden als gevolg. Dit kost alle betrokkenen (kerngebruikers, projectmedewerkers maar ook externe consultants) veel kostbare tijd welke niet wordt besteed aan hun reguliere taken. Er kan tijd en dus geld worden bespaard door testcases herbruikbaar te maken, alleen de belangrijkste onderdelen te testen en door een goede bevindingenprocedure in te richten.

Vanuit een andere invalshoek kunnen de kosten om fouten te herstellen worden beperkt door het testproces goed in te richten. De wet van Boehm stamt uit 1979 maar nog altijd klopt de stelling dat de herstelkosten exponentieel toenemen met iedere stap dat een fout dichter bij de productie omgeving komt. Hoewel het voorkomen van herstelkosten voor imagoschade, omzetderving, productiestilstand minder makkelijk vooraf te kwantificeren zijn, liegen de voorbeelden er niet om van situaties waarin bedrijven flinke kosten maken om ICT problemen op te lossen. Ook SAP voorbeelden zijn niet uitzonderlijk hierin…

3. Voldoen aan compliancy richtlijnen

Steeds vaker worden SAP gebruikende bedrijven op de vingers getikt bij een externe audit of accountantscontrole. Reden hiervoor is het niet op orde hebben van het change proces, en dan met name de bewijslast met betrekking tot het testen. Wie heeft wat getest, wat waren de resultaten, wie heeft wat goedgekeurd, etc.

4. Verkorten time-to-market

Hoewel testen bij veel bedrijven als weinig strategisch wordt bestempeld, zit er wel degelijk een strategisch voordeel aan een volwassen testproces. Wanneer men er in de testfase niet in slaagt om fouten vroegtijdig te signaleren gaat veel tijd verloren aan het alsnog verhelpen van deze fouten in productie (zie ook punt 1 en 2). Het oplossen van een productieverstoring vraagt om ontwikkelcapaciteit, hertesten van de fout, extra regressie testinspanning vanuit de business, extra transporten, etc.

Een gestroomlijnd testproces maakt het mogelijk om sneller wensen vanuit de business door te voeren in het IT landschap zonder dat er ongewenste regressie problemen optreden. Een korte time- to-market bij IT wijzigingen wordt in de toekomst een steeds belangrijker concurrentievoordeel. En deze toekomst is dichterbij dan u denkt…

5. Ruimte creëren voor innovaties

Er is naast het vorige punt nog een reden waarom het in toenemende mate belangrijk is om niet te veel tijd te hoeven besteden aan het oplossen van problemen in productie. Structureel dweilen met de kraan open vergroot namelijk niet alleen de time-to-market, het beperkt de ruimte om bezig te zijn met innovaties omdat men te druk is met in stand houden van huidige ICT.

Andere redenen?

Wie de testuitvoer wil automatiseren om van het handmatige testwerk af te zijn, komt al snel bedrogen uit. De testmanagement module in SAP Solution Manager inrichten omdat er nou eenmaal gekozen is voor Solution Manager, belooft ook weinig goeds…

Zwart wit gesteld zijn alle redenen buiten de genoemde vijf onvoldoende aanleiding om het testen te verbeteren. Genuanceerder gesteld zijn alle redenen in meer of mindere mate te herleiden naar de genoemde vijf. Verbeteringen in het testproces vereisen een breed draagvlak en een doordachte aanpak. Indien uw organisatie bezig is om het testen te verbeteren, maar niet direct één (of het liefst meerdere) van deze redenen herkent, is het belangrijk om even stil te staan bij de vraag: “Waarom moet het testproces worden verbeterd?”.

PTWEE helpt SAP gebruikende bedrijven beter en slimmer te testen en hanteert daarbij een pragmatische aanpak. Heeft u behoefte om vrijblijvend met ons van gedachten te wisselen over uw redenen om het testen te verbeteren? Neem dan gerust eens contact met ons op.