Medio 2011 is Stichting Havensteder (Havensteder) ontstaan uit een fusie van woningcorporaties Com.wonen en PWS Rotterdam. Met meer dan 50.000 verhuurbare objecten is Havensteder een grote vastgoedpartij in stadsregio Rotterdam. Een belangrijk onderdeel van het fusieprogramma was de integratie van de verschillende bedrijfsinformatiesystemen.

Het project om te komen tot één geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem, genaamd ‘Omega’, kende uiteenlopende testuitdagingen, waaronder:

  • weinig ervaring met gestructureerd testen bij de gebruikers;
  • opstellen afspraken over testen en kwaliteit met de externe implementatiepartner;
  • beperkte set met herbruikbare documentatie en testscripts uit eerdere projecten;
  • continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen voor, tijdens en na ‘go-live’;
  • geen ruimte voor uitstel van ‘go-live’ op 1 januari 2012.

De pragmatische en resultaatgerichte aanpak gaven de doorslag om de samenwerkende testdienstverleners PTWEE en Identify te selecteren om het testen in goede banen te leiden. Met beperkte voorbereidingstijd en grote druk op de organisatie als gevolg van de fusie is een op risico’s gebaseerde testaanpak opgesteld en succesvol uitgevoerd. De volgende zaken hebben een positieve invloed gehad op het eindresultaat:

Testen op basis van risico’s


De combinatie van een beperkte testbasis en een korte doorlooptijd van het project dwingen keuzes in de te volgen teststrategie af. Door in workshopvorm met business, IT en de leverancier in overleg te gaan zijn de productrisico’s per proces benoemd en op basis hiervan zijn prioriteiten bepaald in de teststrategie. Processen met grote risico’s zijn volledig afgedekt en diepgaand getest, minder belangrijke processen zijn minder uitvoerig getest.

Gezamenlijk testontwerp


De gebruikers zijn actief ondersteund bij het ontwerpen van testscripts voor de gebruikersacceptatietest. Onder leiding van testanalisten zijn groepsgewijs testgevallen besproken, die direct op een groot scherm uitgewerkt werden. Deze aanpak zorgde voor een versnelling van de testspecificatiefase en extra commitment van de gebruikers tijdens de testuitvoer. Dit had ruim 1500 volledig uitgewerkte testscripts en 800 end-to-end scenario’s als resultaat, die dankzij de hoge kwaliteit herbruikbaar zijn in toekomstige projecten.

Testuitvoer


Gedurende de testuitvoer fase zijn de gebruikers actief begeleid door de testmanager. Daarnaast is dagelijks gerapporteerd over de voortgang en dekking van de testuitvoer en over de kwaliteit van het product. Tot slot zijn duidelijke afspraken over testen gemaakt met de externe leverancier en is toegezien op nakoming hiervan.

De gestructureerde testinspanning heeft substantieel bijgedragen aan de stabiliteit van het systeem en geresulteerd in een succesvol verlopen livegang.