Attero is een innovatief Nederlands bedrijf gespecialiseerd in afvalverwerking. Op vijftien locaties verwerkt Attero op duurzame wijze het afval van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens (ruim 6 miljoen mensen). In combinatie met bedrijfsafval is dit jaarlijks zo’n 3,4 miljoen ton afval, waarbij de verwerking in het teken staat van terugwinning van herbruikbare grondstoffen en de omzetting van reststromen in duurzame energie.

Het project ‘1SAP4ALL’ is eind 2011 opgestart met als belangrijkste doel om te komen tot één uniforme werkwijze ondersteund door één SAP systeem met eenduidige gegevens. Naast de reguliere SAP onderdelen is gekozen voor de Waste & Recycling module ter ondersteuning van de Attero specifieke bedrijfsprocessen.

De implementatie kende uiteenlopende testuitdagingen, waaronder:

  • het opzetten van een op risico’s gebaseerde integrale testaanpak over de testfasen heen;
  • opstellen van afspraken over testen en kwaliteit met de externe implementatiepartner;
  • het testen in sprints als onderdeel van de scrum aanpak;
  • weinig ervaring met gestructureerd testen en de SAP oplossing bij de gebruikers;
  • continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen voor, tijdens en na ‘go-live’.

De uitgebreide ervaring met testen en testproces verbetering in SAP implementaties gaf de doorslag om PTWEE te selecteren als testpartner. Met beperkte voorbereidingstijd en grote druk op de organisatie door de verzelfstandiging (als gevolg van de verkoop van Essent aan RWE) is een gestructureerde testaanpak opgesteld en succesvol uitgevoerd. De volgende zaken hebben een positieve invloed gehad op het eindresultaat:

Een goede voorbereiding


Aangezien de testmanager direct in het traject is betrokken, is al tijdens de blauwdrukfase gekeken naar testbaarheid. Ook is vroeg in het project aandacht besteed aan het belang van testen. Aangezien er vanuit verschillende bedrijfslocaties getest werd, heeft deze extra aandacht bijgedragen aan een uniforme manier van testen in de verschillende testfasen.

Testen op basis van risico’s


De combinatie van een beperkte testbasis en een korte doorlooptijd van het project dwingen een pragmatische aanpak en keuzes in de te volgen teststrategie af. Door in workshopvorm met business, IT en de leverancier in overleg te gaan zijn de productrisico’s per proces benoemd en op basis hiervan zijn prioriteiten bepaald in de teststrategie. Processen met grote risico’s zijn volledig afgedekt en diepgaand getest, minder belangrijke processen zijn minder uitvoerig en later getest. Zo is bijvoorbeeld besloten om voor het testen van de voor Attero zeer belangrijke weegbrug een fysieke testopstelling te realiseren voor een correcte weging.

Zilveren SAP Quality Award


Gedurende de verschillende testfasen zijn de consultants en de gebruikers actief begeleid door de testmanager. Daarnaast is regelmatig gerapporteerd over de voortgang van de testactiviteiten, de bereikte testdekking over de requirements en de kwaliteit van het op te leveren SAP systeem. Uitgebreide tests tijdens proefconversies en een Real Life Test waarbij productiedata met testdata is vergeleken hebben bijgedragen aan de succesvolle, gefaseerde livegang. Mede dankzij de gestructureerde en gedegen testaanpak heeft Attero eind 2012 een Zilveren SAP Quality Award ontvangen in de categorie ‘Grote Implementaties’.

Met diepgaande kennis van zowel SAP als van op bedrijfsrisico’s gebaseerd testen heeft PTWEE een perfect passende gestructureerde testaanpak neergezet en uitgevoerd. Het resultaat is naast een foutloos ingericht SAP systeem en een verrassend soepele Go Live een zeer waardevolle regressie testset voor de toekomst.
J. Bloemheuvel, Manager ICT